Adatvédelmi irányelvek

A Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó Kft. (továbbiakban: „Szolgáltató”) www.keresztenyelet.hu internetes honlapon (továbbiakban: „Honlap”) internetes hírportált üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: „Felhasználó”) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Szolgáltató tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen Adatkezelési Irányelvben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Honlapon megtalálható különböző szolgáltatások igénybevétele, valamint a regisztráció során a Felhasználók által bármely módon megadott személyes adatok a Szolgáltató nyilvántartásába kerülnek, azokat a Szolgáltató mint adatkezelő tárolja és kezeli.

Az Adatkezelő megnevezése

Név: Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó Kft.
Képviseli: Czoborczy Bence ügyvezető
Székhely: 3525 Miskolc, Vologda u. 4.
Telephely/szerkesztőség: 1075 Budapest, Károly krt. 1. I/6.
E-mail: portal@keresztenyelet.hu
Telefonszám: +36 1/328-0196, +36 1/328-0197
Fax: +36 1/328-0198
Bejegyző cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 05-09-005715
Adószám: 11447012-2-05
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-76830/2014, NAIH-76831/2014
Főszerkesztő: Czoborczy Bence

Adatkezelés jogalapja

A Szolgáltató általi adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján kerül sor.

A Felhasználó a Honlap használatával, az azon található szolgáltatás igénybevételével, az oldalon történő regisztrációval, illetve az adatok önkéntes megadásával kifejezett hozzájárulását adja személyes adatainak a Szolgáltató általi nyilvántartásához és kezeléséhez. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Kezelt adatok köre

      a. Személyes adatok köre

A regisztráció során (Facebook, Google, illetve közvetlenül a Honlapon található regisztrációs felület) a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

      felhasználónevét,
      e-mail címét,
      jelszavát

Az adatok megadását követően a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót a regisztráció sikerességéről.

      b. Technikai információk:

A Szolgáltató a Honlap látogatottságának és használatának statisztikai célú vizsgálata érdekében a Google Analytics szolgáltatást használja. A Google Analytics szolgáltatás megvalósítása során a fentiek szerint cookie-k kerülnek felhasználásra, amelyek a statisztikai célból adatokat gyűjtenek. Ez a Felhasználó személyes adatait annyiban érinti, hogy a szolgáltatás közben a Felhasználó IP címe, tartózkodási országa, az általa használt operációs rendszer, a nyelve, böngészőjének típusa és annak verziója, valamint a képernyőfelbontás is rögzítésre kerül.

Külső szerverek segítik a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Felhasználó részére.
Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

      c. Cookie-k:

A Szolgáltató a Honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben a Felhasználó személyes adatait tartalmazó adatfile-okat („cookie”) helyez el a Felhasználó számítógépén. Ennek megtörténtéről a Felhasználó a Szolgáltatótól nem kap további értesítést. Az adatfile-ok a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek, látogatásai alkalmával a korábbi adatfile-ok a Szolgáltatóhoz kerülnek.

A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek (ún. session cookie). A cookie-k elhelyezésével a Szolgáltató célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.

A fenti információkat a Szolgáltató kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató általi adatkezelés a regisztrációval, illetve a hírlevélre történő feliratkozással kezdődik, és a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

A regisztráció törlésére irányuló kérelem esetén a Szolgáltató a regisztrációt és ezzel együtt a személyes adatokat törli a rendszerből, a kérelem beérkezését követő 3 munkanapon belül.

Amennyiben a Felhasználó saját maga törli regisztrációját, abban az esetben az adatai automatikusan törlődnek a Szolgáltató rendszeréből.

Törlést követően a Felhasználó adatai véglegesen törlődnek a Szolgáltató rendszeréből, mely adatok többé nem helyreállíthatóak, így új regisztráció válik szükségessé.

A naplózott technikai adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Hírlevél

A Szolgáltató a Honlapon lehetővé teszi a Felhasználói számára, hogy a regisztrációt követően, illetve attól függetlenül is feliratkozzon hírlevélre. A hírlevél a Keresztény Élet Portálon megjelenő legfrissebb hírek, videók és írások linkjeit tartalmazza, valamint reklámot is tartalmaz. A Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

A Szolgáltató a Felhasználó előzetes hozzájárulásával különböző előfizetési akcióról, promóciókról hírlevél formájában tájékoztatót küldhet a Felhasználó részére.

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató, illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére – a törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget leszámítva – nem adják át, és csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. A Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: eSolution Kft.
Székhely: 1114 Budapest, Fadrusz utca 26/A
E-mail: server-admin@onionleaf.com

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó adatainak kezeléséről bármikor ingyenesen tájékoztatást kérhet, kérheti adatai helyesbítését vagy indoklás nélkül, azon személyes adatainak azonnali törlését, melyek kezelésének jogalapja a Felhasználói hozzájárulás. Felhasználó kérheti továbbá adatai zárolását a Szolgáltatótól, valamint tiltakozhat az adatainak kezelése ellen.

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az Felhasználási Feltételekben meghatározott módon.

A Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Felhasználó kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását.

A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Szolgáltató a – törvényben meghatározott – szükséges időtartamig megőrzi.

Felhasználó kérheti továbbá adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Felhasználó továbbá bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat, illetve jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Név: Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó Kft.
Székhely: 3525 Miskolc, Vologda u. 4.
Telephely/szerkesztőség: 1075 Budapest, Károly krt. 1. I/6.
E-mail: portal@keresztenyelet.hu
Telefonszám: +36 1/328-0196, +36 1/328-0197

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján

1. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Irányelveket bármikor egyoldalúan módosítsa. A Honlapon bármely látogató számára elérhető az aktuálisan érvényes dokumentum, továbbá az esetleges változásokról a módosított dokumentum közzétételével egy időben a regisztrált felhasználókat elektronikus levélben értesítjük.

Jelen dokumentum hatályba lépésének ideje: 2014.06.07.

Jelen dokumentum letölthető

Megosztom: