Napi evangélium

2014. október 18. – Szombat, Szent Lukács evangélista (Lk 10,1-9)

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” Lk 10,1-9

Elmélkedés

Szent Lukács személyéhez nem csupán a nevével jelzett evangélium, hanem az Apostolok Cselekedeteinek megírása is kötődik. E két írásból elénk tárul, hogyan telnek Jézus működésének esztendei és hogyan indul el mennybemenetele után az igehirdetés, azaz miként teljesítik az apostolok Mesterüknek azt a kérését, hogy menjenek el az egész világra az Isten országának elérkezését hirdetve. Lukács az evangélium megírásával kapcsolódik be az evangelizációba. Szent Pál apostol útitársa, munkatársa, legalábbis a népek apostolának első útjain.

Lukács evangéliumának egyik sajátossága az irgalmas Isten bemutatása, aki az emberiség iránt érzett könyörületből elküldi Fiát a világba, akit azonban nem mindenki fogad szívesen. Jézus elutasítása mégsem vonja maga után azt, hogy Isten irgalma bezárulna az emberek előtt, hanem újra és újra felkínálja kegyelmét, a megtérés lehetőségét. Amikor napjainkban az evangéliumot hirdetjük, s eközben olykor visszautasítással találkozunk, nem szabad abbahagynunk küldetésünket, hanem tovább kell hirdetnünk az irgalmas Isten jelenlétét.

Evangéliumának másik jellegzetessége, hogy sokszor Mária szemszögéből látjuk az eseményeket. Segítse ez a látásmód az édesanyákat hitük megélésében!

Harmadikként említsük meg, hogy Lukács írása csodálatos imákat tartalmaz. Az imádság útján való előrehaladásunkban kiváló segítség lehet az evangélium olvasása.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Szentséges Szűz Mária, Isten Anyja, Te ajándékoztad a világnak az igaz világosságot, Jézust, a te Fiadat - Isten Fiát. Te teljesen ráhagyatkoztál Isten meghívására, s így a jóság forrásává lettél, mely Istenből fakad. Mutasd meg nekünk Jézust. Vezess minket Őhozzá. Taníts meg minket megismerni és szeretni Őt, hogy mi magunk is valóban szerető emberek és az élő víz forrásai lehessünk egy szomjazó világban.

XVI. Benedek pápa