Napi evangélium

2014. október 16. – Csütörtök (Lk 11,47-54)

Jézus egy lakomán így korholta a farizeusokat: „Jaj nektek, akik síremléket építetek azoknak a prófétáknak, akiket a ti atyáitok megöltek! Ezzel is csak azt igazoljátok, hogy helyeslitek atyáitok cselekedeteit, és egyetértetek velük: azok megölték őket, ti meg sírt készítetek nekik. Nem hiába mondja Isten bölcsessége: Prófétákat és apostolokat küldök hozzájuk. Némelyeket közülük megölnek, másokat üldözni fognak. E nemzedéknek számot kell adnia minden próféta véréről, amelyet kiontottak a világ kezdetétől, Ábel vérétől egészen Zakariás véréig, akit az oltár és a templomépület között megöltek. Igenis, mondom nektek: felelősségre vonják mindezért ezt a nemzedéket. Jaj nektek, törvénytudók! Lefoglaltátok a tudás kulcsát. Magatok nem mentetek be vele, az odaigyekvőket pedig megakadályozzátok.” Amikor ezeket elmondta nekik, az írástudók és a farizeusok nagy felháborodásukban különféle kérdésekkel kezdték faggatni. Azon fondorkodtak, hogy rajtakapják valami olyan kijelentésén, amellyel vádolhatják. Lk 11,47-54

Elmélkedés

A mai evangéliumi részben is egy olyan beszédet hallunk Jézustól, amely a farizeusoknak szól. Ne gondoljuk azt, hogy Jézus mindenképpen bántani vagy megsérteni akarja őket, inkább figyelmeztetések ezek. Figyelmezteti őket arra, hogy a kisebb törvények aprólékos és szigorú megtartása nem helyettesíti a legfőbb törvény megtartását, azaz a szeretet és az igazságosság gyakorlását. Enyhe utalást érezhetünk Jézus szavaiban arra, hogy senki sem menekülhet be az imádság vagy a szertartások várába azért, hogy ezekre hivatkozva ne törődjön embertársaival.

Másrészt Jézus figyelmezteti a farizeusokat és az írástudókat, hogy ne essenek ugyanabba a hibába, mint elődeik, akikhez Isten hiába küldte el a prófétákat, ők nem szívlelték meg ezeket az Istentől jövő figyelmeztetéseket és a küldöttek életére törtek. Az Úr figyelmeztetése hiábavalónak tűnik, mert önteltségükben nem veszik észre saját hibáikat, sőt egyre inkább fokozódik haragjuk Jézus ellen. Végül ők is elkövették a visszautasítás bűnét, ugyanabba a hibába estek, mint atyáik és Jézus halálát akarták.

Hogyan fogadom Isten küldötteit? Hogyan hallgatom nekem szóló üzenetét? Kész vagyok-e életemet szándéka szerint alakítani? Jézus bűnbánatra hívó szava nekem szól. A vallási előírások megtartásán túl törekszem-e embertársaim segítésére és a szeretet mindennapi gyakorlására?

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Uram, tégy engem békéd eszközévé. Hadd vigyem a szeretetet, ahol a gyűlölet uralkodik, a megbocsátást oda, ahol a vétek él. Hogy egyességre hozzam azokat, akik széthúzásban élnek, s az igazságot vigyem oda, ahol a tévely az úr. Hadd vigyem a hitet, hogy szétoszlassam a sötétséget, s az örömöt vigyem oda, ahol szenvedés az élet.

Assisi Szent Ferenc